fbpx

8—15 kwietnia 2024

Warszawa

Regulamin sprzedaży


§ 1
Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy w domenie timelessfilmfestival.pl, do którego prawa przysługują Organizatorowi;
 2. Organizator – Fundacja American Dream z siedzibą w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 41/43, 01-503 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476492, NIP: 5252564816, Regon: 146871859;
 3. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Organizatorem umowę nabycia Karnetu lub/i Biletu; Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która na podstawie Karnetu lub/i Biletu bierze udział w Wydarzeniu; Uczestnikiem może być sam Nabywca;
 5. Wydarzenie – organizowany przez Organizatora festiwal filmowy lub inna impreza, w której można uczestniczyć w wyniku nabycia Karnetu lub/i Biletu;
 6. Karnety – wybrane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniające do wzięcia udziału w Wydarzeniu, przewidziane przez Organizatora dla danego Wydarzenia, tj. uprawniające do uczestnictwa w seansach na festiwalach filmowych lub/i sprzedawane podmiotom z branży mediów i filmowej (Akredytacje);
 7. Bilety – wybrane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniające do wzięcia udziału w Wydarzeniu, przewidziane przez Organizatora dla danego Wydarzenia, tj. uprawniające do uczestnictwa w wielu albo w pojedynczych seansach filmowych, pokazach specjalnych i koncertach;
 8. Dokumenty Zniżkowe – określone przez Organizatora dokumenty, których posiadanie przez Nabywcę, uprawnia go do skorzystania z ulgi w nabyciu Karnetu lub Biletu;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin;
 10. Regulamin Serwisu – regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie timelessfilmfestival.pl/ opublikowany pod adresem timelessfilmfestival.pl/pl/regulamin.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady nabywania Karnetów lub/i Biletów za pośrednictwem Serwisu.
 2. Nabycie Karnetów lub/i Biletów za pośrednictwem Serwisu wymaga założenia przez Nabywcę konta w Serwisie zgodnie z Regulaminem Serwisu.
 3. W przypadku zawierania umowy nabycia Karnetów lub/i Biletów za pośrednictwem Serwisu z konsumentem umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Nabywca przed zawarciem umowy nabycia Karnetów lub/i Biletów jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem oraz z informacją na temat przetwarzania danych osobowych w Serwisie. Zawarcie umowy nabycia Karnetów lub/i Biletów wymaga uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu.
 5. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Do pozostałych usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu, w szczególności do świadczenia usługi utrzymania konta w Serwisie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu, do których przestrzegania Nabywca jest również zobowiązany. 
 6. Regulamin jest udostępniony Nabywcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3
Zasady nabywania Karnetów lub/i Biletów

 1. Organizator podaje w Serwisie informacje dotyczące aktualnych Wydarzeń, na które prowadzona jest sprzedaż Karnetów lub/i Biletów.
 2. Organizator zamieszcza w Serwisie informacje o:
  1. rodzajach oferowanych Karnetów lub/i Biletów, w szczególności wskazując, czy będą to dokumenty imienne czy na okaziciela,
  2. zasadach wystawiania Karnetów lub/i Biletów, w szczególności wymaganiach dotyczących przekazania Organizatorowi zdjęcia Uczestnika (dot. Karnetów),
  3. zasadach wykorzystywania Karnetów lub/i Biletów, w szczególności wskazując, czy Karnet lub/i Bilet samodzielnie uprawnia do uczestniczenia w Wydarzeniu, czy potrzebna jest dodatkowa rezerwacja na Wydarzenie lub jego określone części,
  4. cenach brutto Karnetów i Biletów oraz stosowanych przez Organizatora promocjach i honorowanych ulgach oraz wymaganych Dokumentach Zniżkowych lub konieczności spełnienia innych warunków uprawniających do ulgi,
  5. okresie sprzedaży Karnetów i Biletów ze wskazaniem dni i/lub godzin, w których można składać zamówienia na Karnety lub/i Bilety,
  6. dopuszczalnych sposobach płatności za Karnety lub/i Bilety,
  7. wymaganiach technicznych sprzętu, za pomocą którego Nabywca dokonuje nabywania Biletu lub/i Karnetu oraz rezerwacji Biletów,
  8. zasadach odbioru Karnetów lub/i Biletów, w szczególności wskazując czy możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty (z określeniem miejsca i okresu odbioru), czy Organizator przewiduje możliwość przesłania Karnetów lub/i Biletów w postaci elektronicznej do wydrukowania przez Uczestnika,
  9. zasadach uczestniczenia w Wydarzeniach i obowiązkach Uczestnika z tym związanych.
 1. Podanie informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia) przez Nabywcę.
 2. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru rodzaju Karnetu lub/i Biletu, ich ilości, sposobu płatności i sposobu odbioru – w zakresie w jakim Organizator dopuszcza możliwość wyboru. Organizator zastrzega, że możliwy jest zakup wyłącznie jednego Karnetu dla jednej osoby.
 3. Zawarcie umowy nabycia Karnetów lub/i Biletów następuje w momencie przyjęcia przez Organizatora złożonego przez Nabywcę zamówienia do realizacji, które następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Nabywcy.
 4. Organizator potwierdza Nabywcy warunki zawartej umowy sprzedaży, przesyłając je Nabywcy za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż wraz z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. Organizator informuje, że w Nabywca może otrzymać w wiadomości potwierdzającej zakup Biletów lub/i Karnetów dostęp do darmowych treści pochodzących od sponsorów Wydarzenia lub partnerów Organizatora. Otrzymanie dostępu do darmowych treści nie będzie się wiązało z koniecznością udzielenia dodatkowych zgód marketingowych na rzecz Organizatora, nie będzie powodowało umieszczenia danych Nabywcy w marketingowej bazie danych Organizatora ani nie będzie prowadziło do udostępnienia przez Organizatora podmiotom trzecim danych osobowych Nabywcy lub Uczestnika, jednakże – w zależności od decyzji sponsora Wydarzenia lub partnera Organizatora – uzyskanie dostępu do darmowych treści może być uzależnione od podania danych osobowych bezpośrednio sponsorowi Wydarzenia lub partnerowi Organizatora oraz ewentualnego udzielenia dobrowolnych zgód na przetwarzania danych osobowych, o czym Nabywca będzie informowany każdorazowo odpowiednio przez sponsora Wydarzenia lub partnera Organizatora. 
 6. W razie uzasadnionych wątpliwości co do poprawności danych podanych w zamówieniu (nie dotyczy to jednak wyboru rodzaju Karnetów lub/i Biletów, ich liczby, wyboru seansów, itp.) lub danych Nabywcy lub Uczestnika (w tym: zdjęcia) Organizator podejmuje próbę skontaktowania się z Nabywcą w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Nabywcą lub niemożności poprawienia błędów Organizator może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Nabywcę. W razie zapłacenia przez Nabywcę ceny Organizator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 7. Sprzedaż Karnetów lub/i Biletów jest ograniczona liczbą dostępnych Karnetów lub/i Biletów. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferta sprzedaży Karnetów i Biletów była aktualna. W razie złożenia przez Nabywcę zamówienia na Karnety lub/i Bilety aktualnie niedostępne, Organizator informuje o tym Nabywcę odmawiając przyjęcia zamówienia do realizacji. W razie zapłacenia przez Nabywcę ceny Organizator zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia przekazania powyższej informacji.
 8. O ile Organizator inaczej nie postanowi, duplikaty Karnetów i Biletów nie będą wydawane.
 9. W przypadku konieczności dokonania zwrotu płatności na rzecz Nabywcy będącego konsumentem lub osobą o której mowa w § 8 Regulaminu, Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 4
Płatności

 1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Nabywcę obowiązuje cena podana przy zamawianych Karnetach lub/i Biletach w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto. Organizator informuje Nabywców o wszelkich innych opłatach związanych z nabytymi Karnetami lub/i Biletami.
 2. Nabywca zobowiązany jest zapłacić za Karnety lub/i Bilety w terminie 30 minut od momentu przyjęcia zamówienia przez Organizatora, chyba że Organizator w związku z konkretnym Wydarzeniem postanowi inaczej.
 3. Nabywca może wybrać jeden z przewidzianych przez Organizatora sposobów płatności, które zostaną szczegółowo określone w opisie danego Wydarzenia, zamieszczonego w Serwisie. Organizator może przewidzieć w szczególności jeden lub kilka z następujących sposobów płatności:
  1. płatność kartą płatniczą lub szybkim przelewem online  poprzez zewnętrzene  centrum e-płatności do którego przekierowanie następuję za pośrednictwem Serwisu; (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z centrum e-płatności o dokonaniu płatności przez Kupującego);
  2. płatność przy odbiorze (wyłącznie jeżeli do czasu rozpoczęcia Wydarzenia pozostało mniej niż 30 minut, z zastrzeżeniem iż przy zakupie Biletów na różne Wydarzenia liczy się data rozpoczęcia pierwszego Wydarzenia).
 1. W razie braku zapłaty w pełnej wysokości w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Organizator może anulować zamówienie Nabywcy, o czym Nabywca zostanie poinformowany. Jeżeli Nabywca zapłacił część ceny, Organizator zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 2. Dokonując płatności przelewem elektronicznym w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Organizatora. W razie niepodania tego numeru Organizator podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Nabywcą. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu, Organizator zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie będzie anulowane. Postanowienie ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
 3. Momentem zapłaty ceny jest:
  1. w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą – moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Organizatora,
  2. w przypadku płatności gotówką – moment dokonania wpłaty.

§ 5
Odbiór Karnetów i Biletów

 1. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, Karnety lub/i Bilety można odbierać wyłącznie osobiście w miejscu określonym przez Organizatora w opisie dotyczącym danego Wydarzenia, zamieszczonym w Serwisie. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, odbioru Karnetu lub/i Biletu może dokonać tylko Uczestnik.
 2. Jeżeli Organizator inaczej nie postanowi, warunkiem osobistego odbioru Karnetu lub/i Biletów jest okazanie dokumentu tożsamości przez Nabywcę albo – jeżeli Nabywca nabył Karnet lub/i Bilety dla Uczestnika – przez Uczestnika, na rzecz którego Nabywca dokonał zakupu.
 3. Jeżeli Organizator przewiduje możliwość wyboru spośród różnych sposobów dostarczenia Karnetów i Biletów, dostarczenie odbywa się w sposób określony przez Nabywcę.
 4. W przypadku nabycia Karnetu po cenie ulgowej, Uczestnik zobowiązany jest podczas odbioru Karnetu do okazania pracownikowi Organizatora Dokumentu Zniżkowego wykorzystanego w procesie zakupu. W przypadku nieokazania Dokumentu Zniżkowego, pracownik Organizatora ma prawo odmówić wydania Karnetu, chyba że Uczestnik dokona dopłaty do pełnej ceny Karnetu.
 5. W przypadku nabycia Biletu po cenie ulgowej, Uczestnik zobowiązany jest przy wchodzeniu do miejsca odbywania się Wydarzenia do okazania pracownikowi Organizatora Dokumentu Zniżkowego wykorzystanego w procesie zakupu. W przypadku nieokazania Dokumentu Zniżkowego, pracownik Organizatora może odmówić wpuszczenia Uczestnika na Wydarzenie lub zażądać dokonania przez Uczestnika dopłaty do pełnej ceny Biletu.

§ 6
Prawo odstąpienia

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Nabywcom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia umowy nabycia Karnetu lub/i Biletu z Organizatorem – zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.

§ 7
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Karnetów lub/i Biletów Nabywca może składać w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres podany w § 8 ust. 1 Regulaminu.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Nabywcy oraz adres e-mail Nabywcy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Jeżeli Organizator nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał reklamację.
 4. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
 5. O decyzji Organizatora Nabywca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

§ 8
Stosowanie postanowień dotyczących konsumentów do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

 1. Postanowienia dotyczące Nabywcy będącego konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, zawarte w § 2 ust. 3, § 6 Regulaminu, stosuje się także do Nabywcy będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące umowy nabycia Karnetów lub/i Biletów oraz oświadczenia składane Organizatorowi Nabywca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: pomoc@timelessfilmfestival.pl.
 2. Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 
 3. Do umowy nabycia Karnetu lub/i Biletu zawartej między Organizatorem a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych podwód takich jak: 
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. zmiana w zakresie funkcjonalności Serwisu;
  4. zmiana warunków technicznych zakupu Biletów i/lub Karnetów za pośrednictwem Serwisu;
  5. konieczność usunięcia, niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiły w Regulaminie; 
  6. zmiana danych Organizatora lub linków zamieszczonych w Regulaminie. 
 1. Organizator poinformuje Nabywców na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej treść zmienionego Regulaminu oraz poprzez komunikat umieszczony w Serwisie. 
 2. Akceptacja zmian w Regulaminie odbywa się poprzez kontynuowanie korzystania z Serwisu po wejściu w życie zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Biletów i//lub Karnetów zakupionych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 28 lutego 2024 roku.

Regulamin nabywania karnetów i biletów na wydarzenia za pośrednictwem serwisu timelessfilmfestival.pl